DECLARACIÓ FINAL

Reunides de manera virtual dones de diferents països i continents (Àfrica, Amèrica Llatina i Europa), el 13 de juliol del 2022, en el marc d'una Trobada per fomentar les “aliances internacionals des de la perspectiva de gènere: xarxes globals de sororitat” organitzat per la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat
Jaume I de Castelló.

Havent escoltat les situacions de les dones africanes a la zona de Sud-àfrica, a través del testimoni de l'entitat Women Lead Movement relacionades amb la salut reproductiva de les dones, la violència a què s'enfronten, la desigualtat econòmica, la dificultat d'accés a l'educació i la manca d'apoderament econòmic, ens solidaritzem amb les dones de la zona i us oferim el nostre suport. Havent escoltat les problemàtiques de les dones europees a través de la participació de la Marxa Mundial de Dones-Coordinadora Belga, reconeixent la diversitat de les dones europees i evidenciant els problemes que s'enfronten entre ells els feminicidis, la violència econòmica o les polítiques conservadores pel que fa a la migració, ens solidaritzem amb les dones de la zona i els oferim el nostre suport.

Havent escoltat les problemàtiques de les dones indígenes a través de la Presidenta de l'Organització Nacional de Dones Indígenes Andines i Amazòniques pertanyent a l'Enllaç Continental de Dones Indígenes de les Amèriques – ECMIA a la zona del Perú, relacionades amb la colonització dels seus sabers, la violència econòmica classista, la contaminació i explotació dels seus territoris, ens solidaritzem amb les dones de la zona i els oferim el nostre suport.

Havent escoltat les problemàtiques de les dones sahrauís a través de l'Equip directiu de l'Escola de Gènere Sahrauí a la zona del Sàhara Occidental relacionades amb l'emancipació, les interpretacions patriarcals del llibre sagrat i la independència econòmica, ens solidaritzem amb les dones de la zona i us oferim el nostre suport.

Les problemàtiques a què ens enfrontem les dones arreu del món tenen manifestacions diferents però també punts comuns que afecten la sobirania alimentària, el canvi climàtic, l'educació igualitària i de qualitat a tots els nivells i la construcció de pau. Per això, plantegem solucions similars que passen per construir una vida digna lliure de violències de tota mena que tingui en compte els elements d'interseccionalitat que ens travessen i que influeixen en les nostres lluites.

Reconeixement que les xarxes amb perspectiva de gènere aporten valors diferencials a la resolució dels problemes existents en donar fortalesa a les aliances i permetre la visibilitat de les lluites dels diferents col·lectius que les componen. També que faciliten el camí en incloure la perspectiva de gènere i la importància de la defensa dels drets de les dones així com reforcen els grups autònoms i empoderen les associacions de dones. L'existència d'aliances entre dones dóna confiança i seguretat a altres dones perquè elles també s'uneixin i exposin els seus problemes, cercant solucions en conjunt resistint davant de les desigualtats i les violències, no deixant a ningú fora.

Pels motius exposats, plantegem una aliança que doni espai a les dones respectant les diferències des de l'empatia, que tracti de compatibilitzar les nostres diverses agendes per dur a terme transformacions reals basades en els nostres punts en comú. Tot això, sense rivalitzar i des del suport mutu. Ens reafirmem en el convenciment que només el treball conjunt i global de les dones ens permet ser forts i visibilitzar les nostres problemàtiques i lluites.

Manifestem que des de xarxes globals de sororitat, amb un enfocament interseccional, estarem treballant per una igualtat inclusiva que permeti avançar en l'èxit de la igualtat efectiva, substantiva i real per a tota la humanitat.

Per això declarem la necessitat de:
● Facilitar, promoure i donar suport a les xarxes de contactes entre les organitzacions de dones avui presents, afavorint la creació d'una xarxa cada cop més densa.

● Garantir la igualtat de les dones, com un esglaó per assolir la igualtat efectiva, substantiva i real per a tota la humanitat.

● Assegurar la transparència en fer les aliances donant espai a la diversitat, garantint el reconeixement i el respecte de les mirades de les diferents comunitats, pobles i cultures.

● Explicitar els diferents espais de poder i les representacions de les dones dins dels moviments i associacions garantint la presència de dones a tots ells.

● Promoure un treball de transformació estratègica amb perspectiva de gènere des de l'interior mateix de les aliances i les organitzacions de dones.

● Comprometre'ns amb els tractats internacionals de drets humans que protegeixen i que expressen la igualtat i la no-discriminació, així com el dret a una vida sense violències contra les dones, en totes les seves manifestacions, directa, estructural i cultural.

● Dissenyar i posar en marxa iniciatives conjuntes, des d'una perspectiva col·laborativa i un coneixement mutu que permetin avançar en metes concretes.

● Garantir l'abordatge dels temes transversals considerats més urgents identificats: construcció de la pau, educació igualitària i de qualitat a tots els nivells educatius, sobirania alimentària, canvi climàtic i lluita contra
les violències envers les dones.

● Promoure l'enfortiment de les aliances de dones, a tots nivells.

● Compatibilitzar les agendes polítiques.

● Aprofitar els aprenentatges i les lliçons apreses comunes generats en les aliances de dones per continuar avançant.