Herències

«Cal deixar un llegat d'amor i amabilitat per a aquest món»

Debasar Mridha

CLÀUSULES TESTAMENTÀRIES PER INSTITUIR HEREUA O FER UN LLEGAT A FUNDACIÓ PER LA JUSTÍCIA

1.-INSTITUCIÓ D'HEREDERA:

“Institueix hereva universal de tots els seus béns, drets i accions, o d'un percentatge de la seva herència (que cal quantificar) a FUNDACIÓ PER LA JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, que consta inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana, per resolució del Secretari General de la Conselleria de Cultura de 17 de maig de 1995, amb el número 132 -V, sent el seu CIF número G96356290”.

2.-ASSIGNACIÓ DE LLEGAT:

A.-LEGAT DE METÀLIC:
Lega a FUNDACIÓ PER LA JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, que consta inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana, per resolució del Secretari General de la Conselleria de Cultura de 17 de maig de 1995, amb el número 132-V, sent el seu CE F número G96356290, la QUANTITAT DE ……EUROS”.

B.-LEGAT DE BÉNS MOBLES (QUADRES, JOIES…), DE VALORS (ACCIONS), O DE FONS D'INVERSIÓ:

Lega a FUNDACIÓ PER LA JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, que consta inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana, per resolució del Secretari General de la Conselleria de Cultura de 17 de maig de 1995, amb el número 132-V, sent el seu CIF número G96356290, el QUADRE (dades d'identificació), o les JOIES (descriure-les), o les ACCIONS ((relacionar-les i identificar-les) o el FONS D'INVERSIÓ (identificar-lo).”

C.-LEGAT DE BÉNS IMMOBLES:
Lega a FUNDACIÓ PER LA JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, que consta inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana, per resolució del Secretari General de la Conselleria de Cultura de 17 de maig de 1995 amb el número 132-V, sent el seu CIF número G96356290, la FINCA registral número… del Registre de la Propietat de…, consistent en (habitatge, plaça de garatge, traster, rústica..), situada al terme municipal de…, al carrer…amb el número de policia, o a la Partida o paratge…”

3.- DECISIÓ SOBRE PERSONES BENEFICIÀRIES

Tant si es designa la Fundació per la Justícia com a hereva o com a destinatària d'algun llegat, el testador o testadora podrà indicar el grup de persones beneficiàries, és a dir, menors, majors, dones, migrants, víctimes de guerra, persones amb alguna discapacitat...

En cas que el testador o testadora no indiqui cap preferència, es destinarà allò rebut als projectes que la FxJ duu a terme amb persones vulnerables, tant a Espanya com en algun dels països on treballa.

Estem a la teva disposició per a qualsevol dubte o aclariment sobre això.