Avís Legal i Política de Privadesa

Condicions generals dús

La present pàgina web, i el domini www.festivalinternacionaldecineydretshumans.com pertany i/o estan registrats a nom de Humans Fest , amb domicili a València, Carrer Sueca, 5 . La utilització d'aquesta pàgina web està subjecta a les Condicions Generals d'Ús següents, per la qual cosa us preguem que les llegiu atentament. El fet de continuar navegant per aquesta pàgina web o utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes Condicions. Si no esteu d'acord amb alguna de les Condicions exposades a continuació, us agraïm que abandoneu la pàgina web des del vostre Explorador d'Internet. Humans Fest es reserva expressament el dret a modificar sense previ avís, totalment o parcialment, les presents Condicions Generals, per la qual cosa vostè hi ha d'accedir periòdicament per comprovar-ne la redacció vigent i -per tant- els seus drets i obligacions com a visitant de la mateixa. Amb independència del que disposen les Condicions Generals, Humans Fest podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina web, sense possibilitat per part de l'usuari d'exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades a les presents Condicions Generals. Així mateix, us animem a consultar el Codi Deontològic de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, pel qual ens regim.

Condicions d'ús

 1. Aquesta pàgina inclou diversos continguts posats a la vostra disposició per Humans Fest gratuïtament i amb fins únicament informatius. Ha de tenir en compte que aquests materials poguessin no reflectir la darrera jurisprudència o legislació sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests continguts es poden modificar, desenvolupar o actualitzar sense notificació prèvia.
 2. La descàrrega dels continguts que posem a la vostra disposició sempre com a usuari final no pretén constituir ni implica cap tipus de relació de confiança o professional entre Humans Fest i vostè com a usuari d'aquesta pàgina.
 3. Els enllaços o links que conté aquesta pàgina poden conduir-lo a pàgines web gestionades per tercers, sobre les quals Miguel Valls Marco no exerceix cap tipus de control. Humans Fest no respon ni dels continguts ni de l'accessibilitat efectiva d'aquestes pàgines web, i l'accés a aquestes a través d'aquesta pàgina tampoc implica que Humans Fest estigui totalment o parcialment d'acord amb el contingut. Us preguem que poseu en el nostre coneixement qualsevol incidència que pogués advertir relativa als enllaços esmentats a través de l'adreça de correu electrònic info@humansfest.com
 4. Queda prohibit col·locar enllaços a aquesta pàgina web des d'altres pàgines sense el consentiment previ i per escrit de Humans Fest. En els casos en què aquest s'obtingui, l'enllaç ho haurà de ser a la pàgina principal www.festivalinternacionalcineyderechoshumanos.com i no a qualsevol de les seves subseccions, ia pantalla completa, no estant permesa la integració de la pàgina en frames aliens o qualsevol altra modificació o adaptació estètica de la mateixa, com ara la inclusió en un navegador. En tot cas, queda prohibit la inclusió d'enllaços a aquesta pàgina des d'altres pàgines web amb continguts que atemptin contra la moral, els bons costums, tinguin contingut sexual explícit o facilitin directament o indirectament la violació de drets de propietat intel·lectual de tercers.
 5. En cas que vostè enviï informació de qualsevol tipus a Humans Fest, declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

Limitació de responsabilitat

 1. Humans Fest no és responsable dels errors o omissions dels que poguessin patir els continguts aquesta pàgina Web o altres als quals es pugui accedir a través d'aquesta, així com tampoc respondrà de cap manera per qualsevol dany directes o indirectes derivats de la utilització d'aquesta pàgina web ni pels causats per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.
 2. En especial, Humans Fest no garanteix l'absència de virus, cucs, troians o altres elements que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers. Així mateix, Humans Fest tampoc respon, per quedar tècnicament fora del seu control, de la hipotètica utilització de la pàgina web per tercers maliciosos com a vehicle per instal·lar automàticament programes, llançar anuncis mitjançant finestres emergents o redirigir l'usuari a altres llocs web aliens a Humans Fest .
 3. Tot i això, Humans Fest declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de www.festivalinternacionalcineyderechoshumanos.com i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components perjudicials als usuaris .

Drets de propietat intel·lectual

 1. La totalitat del contingut d'aquesta pàgina web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i la forma de presentació dels materials inclosos en aquesta , i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat del propietari de la pàgina web o, si escau, dels seus llicenciants. Per això, vostè està obligat a respectar els drets esmentats.
 2. En particular, però sense limitar la generalitat de les seves obligacions en aquesta matèria, queden prohibides la reproducció o l'emmagatzematge temporal, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma de explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en aquesta, llevat d'autorització expressa del titular.
 3. Queda així mateix prohibit descompilar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquesta pàgina i dels serveis continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de aquests programes, qualssevol dels actes dexplotació referits en el paràgraf anterior o suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats a la pàgina web.

Política de protecció de dades personals

 1. Humans Fest compleix la legislació relativa a Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i legislació complementària). En virtut d'això, tota la informació que se li sol·liciti i presti voluntàriament serà tractada amb la màxima confidencialitat. En especial, dades que ens arribin a través del formulari d'aquesta pàgina o per qualsevol altre mitjà seran incorporades a un fitxer automatitzat i declarat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades denominat “Clients-Proveïdors”, i utilitzats per respondre a la vostra consulta. Cap de les dades que ens facilita és cedit a un tercer.
 2. Per als casos en què Humans Fest necessita demanar determinades dades, intentem no demanar-li dades personals supèrflues. En tot cas, l'emplenament de qualsevol dada per part seva no és obligatòria, encara que si no ens facilita les dades que us demanem no serà possible que us puguem prestar els serveis vinculats a les vostres dades de forma òptima.
 3. En relació amb les dades obtingudes en la forma prevista en els apartats anteriors, podreu exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si escau, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les vostres dades. Aquests drets podran ser exercitats per vostè o, si escau, pel seu representant, mitjançant sol·licitud escrita i signada, adjuntant còpia del Document Nacional d'Identitat, dirigida a la següent adreça: Humans Fest, València, Carrer Sueca núm.

Infracció de les Condicions Generals

Humans Fest perseguirà qualsevol infracció a les presents Condicions Generals per qualsevol mitjà que correspongui al seu Dret. Això no obstant, el no exercici o execució per part d'Humans Fest de qualsevol acció davant la infracció d'un dret o disposició continguda en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit.